Allmänna villkor - IT tjänster

Allmänna villkor för tjänsteavtal avseende IT-tjänster hos Abion AB  – abion.com 

 1. Allmänna villkor

  Abion AB, Kungsgatan 42, 411 15 Göteborg, nedan Abion AB och abonnenten träffar härmed avtal om abonnentens utnyttjande av datanätet, nedan DATANÄTET enligt §10 nedan. Abonnenten förbinder sig att inte obehörigen göra intrång i datorresurser åtkomliga från DATANÄTET eller förstöra eller förvanska information tillgänglig via DATANÄTET eller på något sätt använda DATANÄTET i presentations- eller informationssyfte avseende ämne som kan väcka allmän anstöt, t.ex. pornografi och i övrigt följa såväl inhemsk- som internationell lagstiftning och bestämmelser. Det åligger abonnenten att försäkra sig om att upphovsrätt till material som skall presenteras via DATANÄTET inte tillkommer annan och i sådant fall införskaffa licens. Avtalet omfattar ett lagringsutrymme och maximal dataöverföring §11 nedan. Avtalet kan inte överlåtas. Vid missbruk av avtalsförhållandet t. ex. phising, spam, brott mot mänskliga rättigheter eller överträdelse till att väcka allmän anstöt, äger Abion AB rätten att deaktivera domännamnet om motsatsen ej bevisas.

 2. Avtalstid

  Abion AB accepterar ansökan genom att översända login och lösenord till abonnenten avseende ansökta tjänster. Avtalet gäller därefter tillsvidare.

 3. Uppsägning

  Abion äger rätt att debitera klienten delarvode eller arvodesbelopp à conto. Abion äger rätt att debitera eventuella valutaförändringar och avgiftsförändring hos respektive toppdomänsadministratör samt transaktionskostnader relaterade till Abions betalningsuppdrag.

 4. Avtalad avgift

  På aktuell avgift tillkommer mervärdeskatt och eventuellt andra av staten beslutade skatter. Prishöjning skall meddelas abonnenten, till adress enligt detta avtal eller enligt skriftlig upprättat meddelande om adressändring, senast två kalendermånader före betalningsperiodens utgång.

 5. Betalning

  Betalning skall ske mot förskottsfaktura om tolv månader, adresserad till av abonnenten skriftligt meddelad adress. Betalningsvillkor är 15 dagar netto. Betalningsvillkor är 15 dagar netto, påminnelse- och inkassoavgift enligt gällande lag och en årlig dröjsmålsränta om 24procentenheter. Det åligger abonnenten att skriftligen meddela adressförändringar.

 6. Säkerhet

  För access till resurser inom DATANÄTET, tilldelas abonnenten login med tillhörande lösenord. För åtkomst till e-post, skickas, i förekommande fall, särskilt lösenord till varje kontoinnehavare via angiven kontaktperson. Samtliga login och lösenord är personliga och får ej lämnas ut. Det åligger abonnenten att informera dem som innehar konto, om villkor och säkerhetsfrågor enligt detta avtal. Abonnenten accepterar vid misstanke om obehörigt intrång via abonnentens konto, utan föregående meddelande, att abonnentens lösenord ändras. Nytt lösenord meddelas via brev till abonnentens senast meddelade postadress. Vidupprepad misstanke om intrång eller missbruk av lösenord kan abonnentens kontotemporärt stängas. Temporär stängning av konto kan pågå under sju sammanhängandedagar. Temporär avstängning ger ingen rätt till avdrag på faktura eller annan ersättning. Om abonnent förlorar sitt lösenord eller misstänker att detta kommit till annans kännedom, skall denne omgående lämna meddelande. Vid förlust av lösenord kan abonnent endast erhålla lösenord via brev (ytpost). I samband med felsökning får abonnentens e-postkonton öppnas.

 7. Avstängning

  Erlägger abonnenten inte i rätt tid betalning enligt upprättad faktura, överträder sinabefogenheter eller vid missbruk av lösenord, kan abonnentens anslutning till DATANÄTET stängas av samt all annan access till Internetrelaterat material tillhörande abonnenten. Abonnentens betalningsskyldighet kvarstår dock till dess avtalet bringas att upphöra enligt punkt 3. Påminnelse om oreglerad faktura skall dock tillställas abonnenten innan anslutningen stängs av. Vid missbruk av avtalsförhållandet t. ex. phising, spam, brott mot mänskliga rättigheter eller överträdelse till att väcka allmän anstöt, äger Abion AB rätten att deaktivera domännamnet om motsatsen ej bevisas.

 8. Force majeure

  Abion AB skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörande då något av dennes åtaganden förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som Abion AB inte kunnat råda över eller förutse, såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller försening i anslutna nät. Om avtalets fullgörande tillväsentlig del förhindras under längre tid än 15 dagar på grund av omständighet enligt ovan, har dock abonnenten rätt att med 15 dagars skriftligt varsel säga upp avtalet. Denna särskilda uppsägningsrätt gäller endast så länge hindret varar.

 9. Ansvarsbegränsning

  Abion AB utövar ingen kontroll över den information som passerar DATANÄTET. Abion AB skall inte hållas skadeståndsskyldig för skada eller förlust i händelse av avbrott, felaktiga eller uteblivna leveranser av data eller överfört datavirus eller liknande. Abonnenten skyddar själv egna dataresurser mot obehörig åtkomst. Abion AB skall inte heller hållas skadeståndsskyldig för de fall en användare, av vad slag denne än må vara, av DATANÄTET gör intrång i abonnentens data eller datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar information. Kontaktperson och företrädare, lämnar sitt medgivande till registrering i Abion AB:s register.

 10. Tjänster som ingår i avtalet

  [Beroende på tjänst]
 11. Tekniska begränsningar för tjänsternas nyttjande

  [Beroende på tjänst]
 12. Tvister

  Tillämpningen av dessa bestämmelser är underkastad svensk rätt. Tvister med anledning av dessa bestämmelser skall hänskjutas och slutligen avgöras av Göteborgs tingsrätt.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Abion AB, orgnr. 556633-6169 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata