Varemærkebeskyttelse – fra ansøgning til overvågning

Fra forberedelser til færdig ansøgning, offentliggjort varemærke og aktiv overvågning – vi hjælper dig med at sikre eneretten til dit varemærke og beskytte det mod potentielle krænkelser.

Opdateret d. 31.1.2023

Varemærkebeskyttelse – fra ansøgning til overvågning

4 grunde til at beskytte jeres varemærke

 • Opbygger tillid hos både kunder og mulige investorer
 • Beskytter jer selv mod ubevidst at krænke andres rettigheder
 • Muliggør tidlig opdagelse og eliminering af potentielle trusler
 • Sikrer eksklusivretten til jeres unikke varemærke – og gør det ulovligt for andre at anvende det

Har i brug for hjælp til varemærkebeskyttelse?

Kontakt os, så hjælper vi jer!

Hvad er varemærkebeskyttelse?

Varemærkebeskyttelse handler om at sikre eneretten til et af de mest værdifulde aktiver, din virksomhed har – jeres eget, unikke varemærke. Ved at beskytte jeres varemærke gør du det ulovligt for andre aktører at anvende det til egne salgs- og markedsføringsformål, og du får en lovmæssig ret til at forhindre andre aktører i at gøre netop det. Virksomheder, der ulovligt anvender et beskyttet varemærke begår varemærkekrænkelse, som de kan anmeldes for, og de bliver erstatningspligtige over for dig som rettighedsindehaver.

Ud over at varemærkebeskyttelse forbyder andre at krænke jeres varemærke, så beskytter den jeres også mod, at i ved en fejl kommer til at krænke andres varemærker. Hvis i ansøger om varemærkeregistrering og får den godkendt, kan du føle dig tryg ved, at jeres varemærke er unikt og ikke ligner noget andet varemærke på det marked, du har valgt varemærke på.

Rent praktisk betyder varemærkebeskyttelse, at et varemærke enten er registreret hos Patent- og Varemærkestyrelsen (alternativt hos EUIPO eller WIPO for beskyttelse uden for Danmark) eller er indarbejdet på det pågældende marked, og at du som indehaver ejer samtlige rettigheder til det, både hvad angår selve varemærket, domænehåndteringen og web sikkerheden omkring det. Det er svært at indarbejde et varemærke til den grad, at det rent juridisk anses for at opnå varemærkebeskyttelse, og derfor anbefaler vi altid, at du registrerer dit varemærke.

Hvorfor er varemærkebeskyttelse vigtig?

Varemærkebeskyttelse er afgørende for at kunne forhindre krænkelser fra andres side, men den har også flere andre funktioner.

Ved at beskytte jeres varemærke på den rette måde sikrer du, at din virksomhed skiller sig ud fra jeres konkurrenter, også selvom I tilbyder de samme varer eller tjenester. Et beskyttet varemærke er en del af din virksomheds identitet, der skaber genkendelse på markedet. Det kan også vække nysgerrighed og interesse blandt kunder og investorer – både for de varer og/eller tjenesteydelser, du sælger, og for selve virksomheden.

I bund og grund handler varemærkebeskyttelse om at beskytte alle tidligere og fremtidige investeringer i din virksomhed – eksempelvis i form af tid, inventar, maskiner, kundeforhold, materialer samt færdige varer eller tjenesteydelser.

 

Hvilke krav skal være opfyldt for at få varemærkebeskyttelse?

For at få dit varemærke registreret og dermed beskyttet, skal visse krav være opfyldt. Kravene har til formål at sikre, at alle varemærker, som registreres, er unikke eller sagt med andre ord har adskillelsesevne. Ved at sikre at jeres varemærke er unikt, udelukkes risikoen for forveksling med ældre, registrerede varemærker. Med andre ord sikres det, at jeres varemærke er lovligt og ikke begår krænkelser.

I Danmark stilles der følgende krav

 • Adskillelsesevne
  Varemærket skal være udformet, så varerne/tjenesterne kan adskilles fra andres.
 • Ingen forvekslingsrisiko
  Varemærket må ikke ligne et andet varemærke så meget, at der er risiko for, at dit varemærke kan forveksles med andre, eksisterende varemærker
 • Definition af varer og tjenester
  Varemærket skal defineres på det marked, du har til hensigt at anvende det på. Det gøres ved at klassificere varemærket for respektive varer og/eller tjenesteydelser i de såkaldte Nice-klasser.
 • Anvendelseskrav
  Der skal foreligge planer om at anvende varemærket til de specifikke varer og/eller tjenesteydelser inden for en femårig periode i henhold til det såkaldte brugskrav. Hvis du efter fem år ikke kan påvise, at du er begyndt at anvende dit varemærke i din virksomhed, kan du risikere at miste retten til dit varemærke.
 • Navn
  Hvis varemærket indeholder et navn, skal det følge Patent- og Varemærkestyrelsens retningslinjer for varemærkebeskyttelse af navne.
 • Love og regler
  Varemærket må ikke være i strid med love og regler (eksempelvis ved at begå krænkelser mod en ældre ret, krænke en andens ophavsret eller ikke følge Patent- og Varemærkestyrelsens retningslinjer for, hvad der eksempelvis gælder for registrering af navne). Det må ikke heller stride mod generel praksis eller god skik.
 • Korrekt ansøgning
  Sidst men ikke mindst skal ansøgningen om varemærkeregistrering være korrekt udfyldt, og alle nødvendige dokumenter skal være vedlagt. Du kan læse mere om, hvad der kræves, lidt længere nede.

Varemærkebeskyttelse ved indarbejdelse

En alternativ vej til at opnå varemærkebeskyttelse er ved såkaldt indarbejdelse. Virksomheder kan opnå beskyttelse ved indarbejdelse, såfremt deres varemærke har eksisteret så længe og er så velkendt på markedet, at det opnår beskyttet status, fordi det anses for at være almindeligt kendt. Denne type varemærkebeskyttelse er meget svær at opnå, og det er op til dig som indehaver at bevise, at dit varemærke er så kendt, at det skal anses for at være indarbejdet. Af den årsag er beskyttelse ved registrering at foretrække for de allerfleste.

Sådan beskytter du best jeres varemærke

 • Hvad er varemærkesikkerhed, og hvad bør du beskytte
 • Hvilke trusler bør du beskytte dit varemærke imod
 • Hvordan skal du reagere i tilfælde af krænkelser

Download vejledning

Den optimale guide til hvordan i bedst beskytter jeres varemærke

Hvilke virksomheder bør ansøge om varemærkebeskyttelse?

Det ligger i alle, store som små, virksomheders interesse at sikre eneretten til de juridiske rettigheder til deres eget varemærke. Eneretten beskytter det, man allerede har opbygget og vil bygge videre på i fremtiden – og det er vigtigt uanset, hvilken branche man arbejder i, hvor stor man er, og hvilket marked man arbejder på.

Ud over at beskytte sit varemærke rent juridisk er det også vigtigt at beskytte sine domæner og cybersikkerheden. At et varemærke er beskyttet i henhold til loven, betyder ganske vist, at de, der begår krænkelser, kan blive retsforfulgt, men det hindrer dem desværre ikke i at forsøge. At imødegå dette kræver i stedet beskyttelse i form af for eksempel domæneovervågning samt forskellige typer certifikater og firewalls, som man bruger til at bygge en stærk teknisk mur omkring sit varemærke.

Det er dyrt at beskytte hele varemærket i samtlige led, men det er alligevel noget, alle virksomheder bør prioritere højt. Det er investeringer, der hurtigt betaler sig tilbage.

Hvornår bør man ansøge om varemærkebeskyttelse?

For at opnå varemærkebeskyttelse skal du kunne motivere, hvordan i har til hensigt at anvende jeres varemærke både i dag og i de kommende fem år. Du bør altså ikke registrere et varemærke bare for registreringens skyld, hvis du ikke har til hensigt at bruge det.

Du bør først at ansøge om varemærkebeskyttelse, når du har en klar plan for, hvordan og hvornår du skal bruge varemærket. Som nævnt ovenfor giver brugskravet dig fem år til at bevise, at du bruger varemærket. Hvis du ikke gør det, risikerer du, at din varemærkeregistrering annulleres, og at varemærket ikke længere er beskyttet.

Varemærkebeskyttelse i Danmark, i EU og internationalt

For at få den rette beskyttelse og effektivt at kunne forhindre potentielle trusler og krænkelser er det vigtigt, at dit varemærke er beskyttet på alle de markeder, hvor din virksomhed har aktiviteter. For nogle er Danmark nok, mens andre også har brug for varemærkebeskyttelse i resten af EU og/eller internationalt.

Varemærkebeskyttelse i Danmark betyder, at du ejer samtlige rettigheder til dit varemærke på det danske marked. Beskyttelsen giver dig eneret til at bruge varemærket inden for de varemærkeklasser, din registrering gælder for.

Hvis du har salg eller produktion i andre lande end Danmark, bør du også ansøge om varemærkeregistrering disse lande. I modsat fald har du ikke eneret til dit varemærke og ingen juridisk mulighed for at imødegå krænkelser uden for det danske marked.

Myndighedernes gældende gebyrer for ansøgning om varemærkebeskyttelse varierer fra land til land og afhænger af antal varemærkeklasser.

Læs mere om, hvordan du ansøger om varemærkebeskyttelse i Danmark, i EU og internationalt.

Forberedelser inden varemærkeansøgning

Det forberedende arbejde før varemærkeansøgningen er vigtigt. Jo bedre forberedt, du er, desto nemmere og hurtigere bliver det at ansøge, og desto bedre bliver dine forudsætninger for at gøre det korrekt.

Forberedelser handler frem for alt om at sikre, at du har det, der er nødvendigt for at have ret til varemærkebeskyttelse i Danmark. Du bør også undersøge konkurrencen på markedet samt identificere mulige forretningsrisici.

Kort sagt, bør du have styr på følgende, inden du går videre med en varemærkeansøgning:

 • Type varemærke
  Hvilken type varemærke vil du registrere? Man kan opnå varemærkebeskyttelse for flere forskellige slags varemærker – for eksempel et figurmærke (logo), et ordmærke, en udformning af et produkt eller et slogan.
 • Adskillelsesevne
  Et varemærke skal tydeligt kunne adskilles fra andre for at blive godkendt til registrering. Kontrollér, at dit firmalogo ikke kan forveksles med et andet på markedet. Man kan søge efter registrerede varemærker på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.
 • Klar definition
  Du skal kunne redegøre for, hvordan dit varemærke skal anvendes, for hvilke varer/tjenester og på hvilket marked.
 • Klassificering
  Varemærker registreres i forskellige varemærkeklasser afhængig af, hvilke varer/tjenesteydelser der skal markedsføres. For at opnå korrekt beskyttelse af dit varemærke er det vigtigt, at du har styr på, hvilken klassificering du skal anvende til registrering af dit varemærke. Alt i alt findes der 45 forskellige varemærkeklasser at vælge imellem, og heraf er to tredjedele beregnet til varer og en tredjedel til tjenesteydelser.

 

Forberedelser inden varemærkeansøgning

Når du har et beskyttet varemærke – hvad skal du så tænke på?

Efter godkendt registrering har du eneret til brugen af dit varemærke i ti år, og derefter kan du forlænge registreringen med yderligere ti år ad gangen, så længe du vil. Det gælder både i Danmark, i EU og globalt. Fornyelsen kan foretages et ubegrænset antal gange og er nødvendig for at bevare varemærkets gyldighed og dine rettigheder som indehaver.

Det er desuden vigtigt, at du efter godkendt registrering forvalter dit varemærke bedst muligt samt beskytter det mod potentielle trusler og krænkelser. Det kræver en effektiv og kontinuerlig varemærkeovervågning.

Varemærkeovervågning i verdensklasse – sådan kan Abion hjælpe

Varemærkeregistrering og varemærkeovervågning er tids- og ressourcekrævende, og det kræver også de rette kompetencer. Hvis du vil være sikker på, at det hele bliver korrekt fra starten, og at dit varemærke bliver effektivt beskyttet mod potentielle trusler og krænkelser, er du hjertelig velkommen til at kontakte Abion for at få hjælp.

Som eksperter inden for varemærkebeskyttelse, domænehåndtering og cybersikkerhed kan vi hjælpe dig med at beskytte dit varemærke og dine immaterielle rettigheder. Hvis din virksomhed er aktiv online, bør du eksempelvis ikke glemme, at registrering af domænenavn og aktiv overvågning af dette også er en vigtig del af varemærkebeskyttelsen.

Vi hjælper dig med at få fuldt overblik over dine immaterielle aktiver og udarbejder gerne en strategi for dine immaterielle rettigheder, så vi sikrer, at din virksomhed har en opdateret og aktuel beskyttelse fremover.

Sådan opbygger vi din varemærkebeskyttelse

Hvis du vil registrere et varemærke, kan vi træde ind som din repræsentant gennem hele ansøgningsprocessen. Vi udarbejder en strategi for din varemærkeansøgning og hjælper dig fra de første forberedelser til den endelige registrering.

Vores varemærkeansøgningstjeneste inkluderer:

 • Klassificeringssamtale – definering af dit varemærke og valg af varemærkeklasser
 • Forundersøgelse
 • Indgivelse af den udfyldte varemærkeansøgning
 • Reaktion på påbud og forberedelse af passende foranstaltninger
 • Håndtering af eventuelle indsigelser
 • Forhandling om eventuelle løsninger i mindelighed
 • Videregivelse af registreringsbevis
 • Underretning før kommende fornyelsesperioder.

En god forundersøgelse lægger grunden

For at skabe de rette forudsætninger lige fra starten og for at hjælpe dig med at undgå påbud og ekstra omkostninger lægger vi stor vægt på forundersøgelsen. Forundersøgelsen har til formål at opdage, om der er risiko for forveksling med et allerede registreret varemærke, eller om du har mulighed for at ansøge om eneret.

Vi kan gennemføre forundersøgelser på samtlige markeder, for samtlige typer varemærke og for samtlige varer og tjenesteydelser. Derefter modtager du en fuld rapport over vores resultater med analyser af de eventuelle risici, vi har fundet, og vores anbefalinger for det næste led i processen.

Hvis du søger vores hjælp allerede på et tidligt tidspunkt med en forundersøgelse, kan vi konstatere, om dit varemærke overhovedet kan registreres. Hvis vi opdager, at mærket mangler adskillelsesevne, eller at der er risiko for forveksling med ældre rettigheder, kan vi rådgive, så varemærket kan blive justeret eller måske helt udskiftet.

Før du bruger tid og penge på at udvikle et navn eller et logo, kan det være en god idé at få os til at lave en forundersøgelse. Det vil sikre, at dit varemærke ikke afvises på grund af en direkte registreringshindring.

Sådan opretholder vi en aktiv beskyttelse

Når dit varemærke er blevet registreret begynder et omfattende overvågningsarbejde. Varemærkeovervågning er nødvendig for at kunne identificere mulige trusler og krænkelser rettet mod dit varemærke på et tidligt tidspunkt og på den måde afværge dem, før de skaber problemer.

Vores varemærkeovervågning inkluderer:

 • Identificering af, hvilke lyd- og/eller figurmærker, der skal overvåges
 • Rådgivning om egnede overvågningstjenester
 • Løbende kontrol af relevante hits
 • Handleplan for potentielle krænkelser.

For at du kan få en så effektiv varemærkeovervågning som muligt, tilbyder vi flere forskellige overvågningstjenester. Vores team af varemærkeeksperter hjælper dig med at vælge de tjenester, der passer til netop din virksomhed.

Vores udvalg af overvågningstjenester omfatter:

 • App-overvågning
 • Overvågning af markedspladser
 • Domæneovervågning
 • Social medieovervågning.

Læs mere om vores tjenesteydelser til varemærkeovervågning.

Ofte stillede spørgsmål om varemærkebeskyttelse

Hvad er ikke beskyttet af ophavsretten?

Der skal være tale om en vis værkshøjde, for at noget kan blive beskyttet af ophavsretten. Nyheder og faktuelle oplysninger, der formidles i tekst/billede, er eksempelvis ikke beskyttet.

Hvem ejer ophavsretten til et værk?

Ophavsretten ejes af ophavspersonen. De økonomiske rettigheder kan sælges eller overdrages til en anden part, men de ideelle ophavsrettigheder – navngivningsretten – tilhører altid ophavspersonen.

Hvad koster det at registrere et varemærke?

Det afhænger af, hvor du vil registrere det, hvor mange klasser, og hvor mange varemærker. I EU, som naturligvis også dækker Danmark, koster det fra 10.800 kr, i sverige fra 5.500 kr, I USA fra 15.800 kr og UK koster det fra 8.500 kr. 

Hvordan opnår man ophavsret?

Ophavsretten opstår automatisk, når du skaber noget litterært eller kunstnerisk, der er tilstrækkeligt unikt og selvstændigt.

Hvor længe gælder ophavsretten?

Ophavsretten gælder, så længe ophavsmanden/ophavspersonen lever og derefter i yderligere 70 år. Ophavsretten går i arv gennem arvefølge eller testamente.